Conference

Article
ผลของอัตราส่วน Ni/Ce ของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 ต่อผลได้ไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำของน้ำมันชีวภาพจากต้นสบู่ดำ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2009
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-