Conference

ผลของอัตราส่วน Ni/Ce ของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 ต่อผลได้ไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำของน้ำมันชีวภาพจากต้นสบู่ดำ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
ชาติ
26 - 27 ตุลาคม 2009
กาญจนบุรี ประเทศไทย
-
-