Conference

Article
Cell receptor binding mechanism of influenza a virus (H1N1) 2009 Hemagglutinin
Conference
PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference)
Class
ชาติ
Date
21 - 23 มกราคม 2010
Location
อำนาจเจริญ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010