Conference

การอบแห้งกระเทียมสับโดยใช้อากาศร้อนและปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
ชาติ
6 - 7 พฤษภาคม 2010
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005451 ชื่อวิชา Post Harvest Mechanization,25 ส.ค. 2010 - 1 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต,14 ส.ค. 2010 - 15 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ที่ว่าการ อ.เมืองตราด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มมูลค่าวัสดุเกษตรท้องถิ่นด้วยเทคนิคการกลั่น การอบแห้งและการจัดการไม้ผลเกษตรอินทรีย์,7 ส.ค. 2010 - 8 ส.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :บริการวิชาการให้แก่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปกระเทียม เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารเสริม,14 ส.ค. 2010 - 15 ส.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอเมืองตราด การใช้ประโยชน์ :บริการวิชาการให้แก่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปกระเทียม เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารเสริม,7 ส.ค. 2010 - 8 ส.ค. 2010