Conference

กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์
ชาติ
15 - 17 ธันวาคม 2010
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวรุ่งเจริญพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011