Conference

การบูรณาการนิเวศวัฒนธรรมภูมิทัศน์ชุมชนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเขตน้ำกร่อยปากน้ำแม่กลองฝั่งขวา
สถาปัตยปาฐะ'46 (ISBN: 9746007912)
ชาติ
19 - 20 มีนาคม 2003
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพลิกฟื้นวัฒนธรรม และการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สถาปัตยกรรมน้ำกร่อยแม่กลองฝั่งขวา,21 มิ.ย. 2010 - 21 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,18 ม.ค. 2010 - 18 ม.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้ประโยชน์ :บรรยายในวิชา วัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ,21 มิ.ย. 2010 - 21 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240581 ชื่อวิชา Aesthetics of Vernacular Archtec.& Landscape,14 ม.ค. 2011 - 14 ม.ค. 2011