Conference

การศึกษาความลึกการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเมล็ด
การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8
ชาติ
30 - 31 กรกฎาคม 2010
พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-