Conference

Article
การสร้างแม่พิมพ์ด้วยอีพอคซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการฉีดพลาสติก
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2006
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เร็ว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 211361 ชื่อวิชา Mold & Die,31 ต.ค. 2007 - 31 ธ.ค. 2007