Conference

Article
การวิเคราะห์การเพิ่มมูลค่าในโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 พฤษภาคม 2010
Location
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-