Conference

Article
Control of PRRS outbreak in a naive herd using killed local US-strain PRRSv vaccine : A case report
Conference
Proceedings of the 21st IPVS Congress
Class
นานาชาติ
Date
18 - 21 กรกฎาคม 2010
Location
อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503521 ชื่อวิชา Diseases of Swine I,7 มิ.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503522 ชื่อวิชา Diseases of Swine II,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เจ้าของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท ขายยาและอาหารสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ การใช้ประโยชน์ :ให้คำปรึกษา,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010