Conference

Article
พันธนาการของความเป็นอื่น: การแสดงกับการท้าทายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบทละครเรื่อง Bondage ของเดวิด เฮนรี หวัง
Conference
แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา
Class
ชาติ
Date
20 สิงหาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-