Conference

Effect of ginger residue on properties of thermoplastic flour/polylactic acid blends
Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials
ชาติ
9 - 10 กรกฎาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013