Conference

Article
วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 15; 18-20 ธันวาคม 2549; กรุงเทพฯ.
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ธันวาคม 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,8 มิ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกัน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ก.พ. 2006 - 3 พ.ย. 2006
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในงานการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2549,18 ธ.ค. 2006 - 20 ธ.ค. 2006