Conference

การหาค่าความชื้นดินด้วยเตาไมโครเวฟและความสัมพันธ์กับค่าความต้านทานการแทงทะลุของดิน
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
ชาติ
6 - 7 พฤษภาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-