Conference

Article
ผลของการใช้โครงสร้างประกอบไคโตซานและไฮดรอกซิอะพาไทด์ต่อการหายของช่องว่างกระดูกขนาดใหญ่ในกระต่าย
Conference
VPAT Regional Veterinary Congress 2010
Class
นานาชาติ
Date
25 - 28 เมษายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-