Conference

อิทธิพลของจีโนไทป์ของยีน Estrogen receptor (ESR) ต่อระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-