Conference

Article
การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลส
Conference
Thailand Research Expo
Class
ชาติ
Date
26 - 30 สิงหาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-