Conference

Article
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ.
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2551
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172315 ชื่อวิชา Prin.& Meth. of Teaching Physical Education,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010