Conference

การสำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-