Conference

Article
การใช้เชื้อราศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hub)
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-