Conference

Article
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Conference
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
20 พฤษภาคม 2009 - 21 พฤษภาคม 201
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420111 ชื่อวิชา General Physics I,1 มิ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420117 ชื่อวิชา Basic Physics I,1 มิ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010