Conference

Article
การจำลองสถานการณ์เพื่อจัดเส้นทางการวิ่งของรถเอจีวีที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-