Conference

คุณสมบัติเชิงความร้อนของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท
The Proceeding of 48th Kasetsart University Annual Conference
ชาติ
3 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2010
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053481 ชื่อวิชา Rubber Science & Technology,3 ส.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,5 ก.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ การใช้ประโยชน์ :เอกสารทางวิชาการ,16 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :จานรองแก้ว ช้อนตัก ถุง ที่สามารถย่อยสลายได้,3 มิ.ย. 2009 - 14 ก.ค. 2010