Conference

แหล่งจ่ายไฟฮาโลเจนสำหรับสเปกโตรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-