Conference

Article
Antibiotic residue in aquaculture
Conference
The 2nd FASAVA and 35 th VMLDAC 2009
Class
ชาติ
Date
3 - 5 พฤศจิกายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 2nd FASAVA and 35th VMLDAC 2009,3 พ.ย. 2009 - 5 พ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505511 ชื่อวิชา Veterinary Pharmaceutical Science I,2 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010