Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2556
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  anatomical charactersantioxidantascorbic acidcell wallcluster analysisCoastal plantCryopreservationDurian 'Monthong'Endophytic fungiex situ conservationfruit rotfungal identificationfungiGarcinia dulcisGDP-D-mannose pyrophosphorylaseGramma rayhistochemistryLinharnmedicinal plantMicropropagationMutationOrchidornamentalPCoA and PCA analysispelotonPhytophthoraPiperaceous plantsPlant histochemistrypollenpollen coatpollen longevitypollen storageproduct developmentprotruding oncipure compoundroot anatomyroot rotSecondary constituentSouth East Asian plantstapetumtaxonomyTerrestrial orchidTissue culturetropical plantsTTC testกล้วยไม้กล้วยไม้ดินกล้วยไม้รองเท้านารีกายวิภาคพืชกายวิภาคศาสตร์การเจริญกายวิภาคศาสตร์ของรากกายวิภาคศาสตร์พืชการกลายพันธุ์การปรับปรงุพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การระบุชนิดราจุลกายวิภาคทางเคมีเชื้อราไมคอร์ไรซาทาพีตัมทุเรียนหมอนทองบัวหลวงปลาพลวงชมพูผลเน่าพอลเลนคิทท์พืชสมุนไพรไฟทอปเทอร่าไม้ประดับรังสีแกมมาราเอนโอไฟต์เรณูวิทยาโรครากเน่าลำต้นเน่าวัสดุปลูกสมุนไพรสะค้านสารบริสุทธิ์สารสำคัญ

  Interest

  กายวิภาคศาสตร์พืช, กายวิภาคศาสตร์การเจริญ, พืชสมุนไพร, เรณูวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องห้องปฏิบัติการโครงสร้างของพืช และเซลล์วิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์
   • โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1OsVTC1-1 RNAi Mutant with Reduction of Ascorbic Acid Synthesis Alters Cell Wall Sugar Composition and Cell Wall-Associated ProteinsLamanchai K., Salmon D.L., Smirnoff N., Sutthinon P., Roytrakul S., Leetanasaksakul K., Kittisenachai S., Jantasuriyarat C.2022Agronomy
  12(6)
  11
  2Male functionality in garcinia celebica l., a candidate ancestor species of mangosteen (g. mangostana l.)Sutthinon P., Samuels L., Meesawat U.2018Botany
  96(10),pp. 685-693
  7
  3Pollen development in male sterile mangosteen (Garcinia mangostana L.) and male fertile seashore mangosteen (Garcinia celebica L.)Sutthinon P., Samuels L., Meesawat U.2019Protoplasma
  256(6),pp. 1545-1556
  6
  4Endophytic fungi from root of three lady’s slipper orchids (Paphiopedilum spp.) in southern ThailandSutthinon P., Rungwattana K., Suwanphakdee C., Himaman W., Lueangjaroenkit P.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(3),pp. 853-866
  4
  5In Vitro Propagation and Histochemical Analysis of Launaea sarmentosa (Willd.) KuntzeMeksuwan Y., Sutthinon P.2023Trends in Sciences
  20(5)
  1
  6Effects of BA, NAA, and activated charcoal on micropropagation of Nepenthes mirabilis (Lour.) DruceSapaeing A., Sutthinon P., Hilae A., Wattanapan N.2020Acta Horticulturae
  1298,pp. 281-285
  1
  7In vitro culture of Enhalus acoroides (L.F.) RoyleMeksuwan Y., Sutthinon P., Ritchie R.J.2020Acta Horticulturae
  1298,pp. 287-291
  0
  8Characterization of anatomical characters of Peperomia (Piperaceae) from Asia for taxonomySuwanphakdee C., Sutthinon P., Hodkinson T.R.2024Botanical Journal of the Linnean Society
  205(3),pp. 268-291
  0
  9Pollen development, pollenkitt production and the occurrence of protruding oncus in Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz (Clusiaceae)Sutthinon P., Thonsaeng S., Suwanphakdee C., Rungwattana K., Ketwetsuriya C., Meesawat U.2022Grana
  0
  10Pollen viability and the preliminary study of pollen preservation method of Amorphophallus koratensis Gagnep. (Araceae), the potential exotic ornamental plantSoonthornkalump S., Meesawat U., Sutthinon P.2020Acta Horticulturae
  1298,pp. 183-186
  0