Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  BiomassBurkholderia glumaeKhao Thang KwaLeaf photosynthetic potentialLeifsonia xyli subsp. xylimodern agricultureMultilocus sequence analysisnutrient metabolitesPCRPlant nutrients contentPomeloPseudomonas fuscovaginaeRatoon stunting diseasesweatboxการกระตุ้นความต้านทานการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการตรวจสอบการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน โรคใบด่างมันสำปะหลัง เบโกโมไวรัส โคลนก่อโรคการสำรวจเกษตรสมัยใหม่ข้าวขาวแตงกวาจีโนมแตงโมเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรแบคทีเรียโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลใบขาวอ้อย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ยีน leuS ยีน Tuf การตรวจสอบเชื้อ PCR dPCRปริมาณธาตุอาหารพืชพริกพีซีอาร์มวลชีวภาพมะเขือเทศเมล็ดพันธุ์โรคขอบใบแห้งข้าวโรคข้าวโรคใบจุดโรคใบจุดมะเขือเทศโรคผลเน่าโรคอ้อยศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบส้มโอสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอ้อย โรคตอแคระแกรน qPCR

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์, การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และจุลินทรีย์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)