Person Image

  Education

  • Ph.D. Buddhist Studies , มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2013
  • M.A. Religion Studies, มหาวิทยาลัยฝู่เหริน, ไต้หวัน, 2008
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  เกาเซิงจ้วน สี่สิบสองบทสูตร คัมภีร์พระพุทธศาสนาพากย์จีนคัมภีร์ยุคแรก??? ??? ?? ??? ????? มหานิทานสูตร อาคม ทีฆนิกาย พระพุทธศาสนาสายเหนือใต้ การวิจัยคัมภีร์BiographyChineseD?gha-Nik?yaD?rgha-?gamaEminent monksGaosengzhuanHan-Wei DynastyMah?nid?naP?liSilk Roadtextual criticismการบวชเกาเชิงจ้วนเกาเซิิงจ้้วนี้ครุธรรมความสุข 4 ด้านคำสำคัญ:ความไม่เสมอภาคจาตุรงคสันนิบาตจาตุรงคสันนิบาต มาฆบูชา พุทธประเพณี สังคมไทยชีวประวัติถอดรหัสเถรวาทเปรียบเทียบ คัมภีร์พระพุทธศาสนาจีน บาลี สิงคาลกสูตรพระกาศยปะ-มาตังคะ เกาเซิงจ้วน ฮุ่ยเจี่ยวพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพระภิกษุพื่ระธรรมรัตนี้ะพื่ระภีิกษุชีาวต่างชีาติพุทธศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญาจีน การเปรียบคัมภีร์จีนและบาลีภิกษุณีภิกษุณี ครุธรรม พุทธบัญญัติ ข้อสงสัย เสมอภาคยุคราชีวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ฮั่น-เว่ยสังคายนาเส้นทางสายไหมอารยธรรม จิตวิญญาณ อินเดียโบราณ ศีล อุบาสก

  Interest

  พุทธศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญาจีน การเปรียบคัมภีร์จีนและบาลี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 6 คนแรก