Person Image

Administration

Education

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
 • อักษรศาสตรดุษดีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

Expertise Cloud

aspect markerfunctional extensiongrammaticalizationinterrogative markerlexicalizationการขยายความหมายการขยายหน้าที่การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความหมายคำกริยา "ตี"คำกริยาพื้นฐานคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่คำแสดงพื้นที่ในภาษาไทยคำหลายความหมายคำหลายความหมายอย่างมีหลักการคุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ คำช่วยหลังกริยา คลังข้อมูลภาษาติดทฤษฎีการอนุมานความหมายตามปริบทบริบทบุพบทปริภูมิปรากฏการณ์พหุนัย คําาเรียกอวัยวะภายใน สําานวนภาษาญี่ปุ่น อุปลักษณ์ นามนัย ผังภาพภาวะคำหลายความหมายภาษาไทยภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษาศาสตร์แบบลักษณ์ภาษาศาสตร์ปริชานภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์ปริชาน

Interest

ภาษาศาสตร์ปริชาน, อรรถศาสตร์ , วากยสัมพันธ์ , ภาษาศาสตร์แบบลักษณ์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)