Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  Nanocomposite3-Aminophenylboronic acid5-ammoniumvaleric acid iodideAlkali-treated starchAntibioticAVAIAzo dyesBand gapBiomimetic materialBiomimetic sensorBiomineralizationCaCO3 spheruliteCarbon nanotubeCarbon nanotubesCharge separationCharge transferComputational calculationsComputational chemistryDensity functional theoryDifferential pulse voltammetryDopingElectrochemical biosensorElectrochemical electrodesElectrochemical sensorElectrodesElectronic structuresElectropolymerizationElectrospinningEncapsulationferoceneFerroceneGold nanoparticleGrapheneGraphene nanocompositesInkjet-printed electrodelead iodideMolecularly ImpringtedMolecularly Imprinted PolymerMonomersNanocompositesO- phenylenediamineOptimal conditionsOrganic-inorganic hybrid metal halide perovskitePerovskitePerovskite solar cellPhase compositionphotoanodesphotoelectrochemical performancesPolymerPolymer (MIP)PolymersReusabilityScreen printed electrodeScreen-printed carbon electrodesSelective detectionSolar cellSolar CellsSolution-based processingstabilitySurface photovoltagethermal treatmentsThin films and NanotechnologyVoltammetryWO3/BiVO4 heterojunctionsการตรวจสอบการสังเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์พลังงานทดแทนเพอรอฟสไกต์ยางธรรมชาติสารตัวนำโฮลเส้นใยอิเล็โตรสปันโพลี3เฮกซิลไทโอฟิน

  Interest

  Solar Cells, Thin films and Nanotechnology, Polymers

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Temperature Dependence of the Band Gap of CH3NH3PbI3 Stabilized with PMMA: A Modulated Surface Photovoltage StudyDittrich T., Awino C., Prajongtat P., Prajongtat P., Rech B., Lux-Steiner M.2015Journal of Physical Chemistry C
   119(42),pp. 23968-23972
   41
   2Precipitation of CH3NH3PbCl3 in CH3NH3PbI3 and its impact on modulated charge separationPrajongtat P., Prajongtat P., Dittrich T.2015Journal of Physical Chemistry C
   119(18),pp. 9926-9933
   37
   3Role of phase composition for electronic states in CH3NH3PbI3 prepared from CH3NH3I/PbCl2 solutionNaikaew A., Naikaew A., Prajongtat P., Prajongtat P., Lux-Steiner M., Arunchaiya M., Dittrich T.2015Applied Physics Letters
   106(23)
   29
   4An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrodeDechtrirat D., Sookcharoenpinyo B., Prajongtat P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Sanguankiat A., Tuantranont A., Hannongbua S.2018RSC Advances
   8(1),pp. 206-212
   29
   5A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoinDechtrirat D., Yingyuad P., Prajongtat P., Chuenchom L., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Tang I.M.2018Microchimica Acta
   185(5)
   25
   6Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-sensitized solar cell applicationsPrajongtat P., Suramitr S., Nokbin S., Nakajima K., Mitsuke K., Hannongbua S.2017Journal of Molecular Graphics and Modelling
   76,pp. 551-561
   19
   7Enhancement of the solubility, thermal stability, and electronic properties of carbon nanotubes functionalized with MEH-PPV: A combined experimental and computational studyPrajongtat P., Suramitr S., Gleeson M., Mitsuke K., Mitsuke K., Mitsuke K., Hannongbua S.2013Monatshefte fur Chemie
   144(7),pp. 925-935
   10
   8Photochemically Driven Modulated Charge Transfer at Local Contacts between CH3NH3PbI3 and Carboxylated Multiwalled Carbon NanotubesPrajongtat P., Prajongtat P., Wargulski D., Unold T., Dittrich T.2016Journal of Physical Chemistry C
   120(7),pp. 3876-3881
   8
   9Moisture-Resistant Electrospun Polymer Membranes for Efficient and Stable Fully Printable Perovskite Solar Cells Prepared in Humid AirPrajongtat P., Sriprachuabwong C., Wongkanya R., Dechtrirat D., Sudchanham J., Srisamran N., Sangthong W., Chuysinuan P., Tuantranont A., Hannongbua S., Chattham N.2019ACS Applied Materials and Interfaces
   11(31),pp. 27677-27685
   5
   10Alkali-treated starches as a new class of templates for CaCO3 spherulite formation: Experimental and theoretical studiesPrajongtat P., Saparpakorn P., Asamo S., Hongsprabhas P., Israkarn K., Israkarn K.2019Journal of Crystal Growth
   522,pp. 45-52
   3
   11Thickness of AVA+ Controls the Direction of Charge Transfer at TiO2/PbI2 InterfacesPrajongtat P., Prajongtat P., Dittrich T., Hinrichs K., Rappich J.2018Journal of Physical Chemistry C
   122(9),pp. 5020-5025
   2
   12Temperature Dependent Diffusion of DMSO in CH3NH3PbI3 Precursor Films during Layer Formation and Impact on Solar CellsTan Q., Hinrichs K., Mao-Dong H., Fengler S., Rappich J., Prajongtat P., Nickel N., Dittrich T.2019ACS Applied Energy Materials
   2(7),pp. 5116-5123
   2
   13The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal TreatmentPhiankoh S., Prajongtat P., Chareonpanich M., Munprom R.2020Energy Technology
   8(5)
   2
   14Key role of hydrazine to the interaction between oxaloacetic against phosphoenolpyruvic carboxykinase (PEPCK): ONIOM calculationsPrajongtat P., Phromyothin D., Hannongbua S.2013Journal of Molecular Modeling
   19(8),pp. 3165-3174
   2
   15Optimisation of stability and charge transferability of ferrocene-encapsulated carbon nanotubesPrajongtat P., Sriyab S., Zentgraf T., Hannongbua S.2018Molecular Physics
   116(1),pp. 9-18
   2
   16A combined theoretical and experimental study of CH3NH3PbI3 Containing AVAI films prepared via an intramolecular exchange processPrajongtat P., Hannongbua S.2018Journal of Physical Chemistry C
   122(34),pp. 19705-19711
   1
   17Encapsulation of ferrocene in carbon nanotubes using low-temperature solution processing: influence of surface environment, diameter, and lengthSriyab S., Suramitr S., Hannongbua S., Prajongtat P.2018Monatshefte fur Chemie
   149(11),pp. 1963-1969
   1
   18Correction: Investigation of structural and electronic properties of CH3NH3PbI3 stabilized by varying concentrations of poly(Methyl Methacrylate) (PMMA) [Coatings, 7, (2017), (115)]doi 10.3390/coatings7080115Awino C., Awino C., Odari V., Odari V., Dittrich T., Prajongtat P., Sakwa T., Rech B.2018Coatings
   8(12)
   0