Expertise Cloud

educational psychology, healthcare service and tourism (medical tourism)EnglishExploratory Factor Analysishealthcare servicelearning anxietymedical tourismmedical touristmedical travelonline systemrapid namingsustained attentionThai preschoolersvisual perceptionการคงความใส่ใจอย่างต่อเนื่องการเดินทางเชิงการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การบริการทางการแพทย์การบริการเพื่อสุขภาพการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงการพยากรณ์ทักษะการบอกชื่ออย่างรวดเร็วการรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้ทางสายตาการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์การวิเคราะห์โมเดลไมมิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสนับสนุนทางสังคมการออกเสียงการออกเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกิจกรรมติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่กิจกรรมทางกายคลื่นไฟฟ้าสมองขณะพักความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมองความเป็นธรรมความวิตกกังวลความเหนื่อยหน่ายเด็กปฐมวัยทักษะดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นักศึกษาไทยนิสิตมหาวิทยาลัยนิสิตหมาวิทยาลัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาระงานวิชาเรียนวิชาสถิติวิเคราะห์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ ธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติแอปพลิเคชัน

Interest

educational psychology, healthcare service and tourism (medical tourism)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง - ชั้น - อาคารเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Form

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก