Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การจัดการบริการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย

  Expertise Cloud

  Economics of Exerciseenvironmental friendly servicesExerciseFactor Analysispassenger perceptionpro-environmental attitudesThai studentsWillingness to useWork outกระบวนการเข้าพักการท่องเที่ยวการบินการฝึกงานการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง การซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ การจัดกลุ่ม ผู้โดยสารสายการบินการรับรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจเดินทางทางอากาศ โควิด-19การให้บริการด้านการสำรองห้องพักความคาดหวังคำสำคัญ : คุณภาพบริการ สายการบินภูฏาน คุณค่าที่อยู่ในงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ผลการปฏิบัติงาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนตลาดแรงงานธุรกิจการบินนวัตกรรมการบริการบริการเช็คอินออนไลน์ประสิทธิผลขององค์การผู้โดยสารสายการบินพนักงานบริการส่วนหน้าเพลงโรงแรมระดับ 5 ดาววรรณกรรมวัฒนธรรมองค์การศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวสายการบินเซาท์เวสต์ อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมบริการ

  Interest

  อุตสาหกรรมบริการ , อุตสาหกรรมการบิน, นวัตกรรมการบริการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)