Person Image

  Education

  • อ.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  "_"Niras: Juab Hongsakulwomen in Literatureการคมนาคมของสยามการปรับประเทศให้ทันสมัยการพักผ่อนหย่อนใจการเมืองการวิจารณ์การเมืองไกรทองของแปลกตาความเป็นชายความรุนแรงจวบ หงสกุลชนชั้นนำสยามชาติพันธุ์วรรณาทหารนิยมนิทานและตำนานพื้นบ้านนิราศนิราศเป็นทหารนิราศเลิกไพ่บทละครนอกบันทึกการเดินทางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีสิบสองเดือนพระราชหัตถเลขามัทนะพาธารัชกาลที่ 5รัชกาลที่ ๕รัชกาลที่ 6รัชกาลที่ 7ราชสำนักวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมคำสอนวรรณกรรมนิราศวรรณคดีกับการเมืองวรรณคดีไทยวัฒนธรรมศิวิไลซ์สงครามเกาหลีสามัญชนเสด็จประพาสต้น

  Interest

  วรรณคดีไทย, นิทานและตำนานพื้นบ้าน, วรรณคดีกับการเมือง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 401/4 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 1 คนแรก

  Person Relation