Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) การสอนภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Action Researchcontext clueDirected Reading- Thinking Activity (DA-TA)EFLreading comprehensionVocabulary learningWriting Skill Developmentกลวิธีการแปลกลวิธีการเรียนรู้ภาษาการคิดการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้ 1การถอดบทเรียนการท่องเที่ยวการนิเทศการปฏิบัติการประเมินหลักสูตรการแปลบทความวิชาการการฝึกอบรมการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ดชิงประสบการณ์การศึกษาการสอนภาษาอังกฤษการสอนอ่านแบบชี้นำ-ความคิดการสะท้อนความคิดด้วยตนเองการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความเกมคำศัพท์เกมประกอบการสอนข้อสอบครูมืออาชีพความต้องการความพร้อมความพึงพอใจความมั่นคงคัดเลือกค่ายภาษาอังกฤษชุมชนชุุมชนด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวดุษฎีบัณฑิตตะวันตกท่องเที่ยวทักษะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทางหลวงพิเศษเทคนิคจิ๊กซอว์เทคโนโลยีโทรทัศน์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นักเรียนผู้สูงอายุน้ำพุร้อนนิสิตครูแนวทางแนวทาง การพัฒนา คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบริการประเมินหลักสูตรปัจจัยความสำเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจปัญหาปัญหาการแปลไปสู่การปฏิบัติแผนการศึกษาแห่งชาติพัฒนาภาษาภาษาต่างประเทศภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษศึกษาภูมิภาคตะวันตกยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบรายการรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบความเป็นครูมืออาชีพแรงจูงใจโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไปรษณีย์โรงเรียนสาธิตวิทยุศักยภาพศักยภาพและสมรรถนะการเรียนรู้ศัยกภาพศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสถานศึกษาสนับสนุนสภาพปัญหาสะเต็มศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษสลับภาษาไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. อุปสรรค

  Interest

  การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารออนไลน์
   • ห้อง 3107 ชั้น 1 อาคารการเรียนการสอน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก