Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) การสอนภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Action ResearchDirected Reading- Thinking Activity (DA-TA)Directed Reading Thinking Activity (DA-TA)EFLEnglish EducationEnglish TalesEnglish writingExercise packagegraphic organizerKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Listening skillProcess ApproachReading comprehensionSenior High School LevelStorytelling Techniquestudent teacherssupervision strategiesSupplementary English Listening ExercisesTeaching EFL WritingTeaching Vocabularytraditional teaching modelVocabulary DevelopmentWriting Skill Developmentกระบวนการจัดการความรู้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกลยุทธ์การเรียนรู้กลวิธีกลวิธีการแปลการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้ 1การท่องเที่ยวการนิเทศการปฏิบัติการประเมินหลักสูตรการแปลบทความวิชาการการฝึกอบรมการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษการสะท้อนความคิดด้วยตนเองข้อสอบครูมืออาชีพความต้องการความพร้อมความพึงพอใจความมั่นคงคัดเลือกชุมชนชุุมชนดุษฎีบัณฑิตตะวันตกท่องเที่ยวทักษะทางหลวงพิเศษเทคโนโลยีโทรทัศน์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นักเรียนผู้สูงอายุน้ำพุร้อนแนวทางปัญหาปัญหาการแปลไปสู่การปฏิบัติแผนการศึกษาแห่งชาติพัฒนาภาษาภาษาต่างประเทศภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาอังกฤษศึกษาภูมิภาคตะวันตกยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบรายการรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบความเป็นครูมืออาชีพแรงจูงใจโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไปรษณีย์โรงเรียนสาธิตวิทยุศักยภาพศัยกภาพศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสถานศึกษาสนับสนุนสภาพปัญหาสะเต็มศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษสลับภาษาไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. อุปสรรค

  Interest

  การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)