Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
 • M.A. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
 • ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

: ศีล5: สังสารวัฏการหลบหลีกภาษีอากรเกณฑ์ตัดสินความดีฐานะเชิงสังคมฐานะเชิงสังคม มนุษย์ พระพุทธศาสนาเถรวาทฐานะเชิงสัมคประเด็นจริยธรรมปรัชญาประโยชน์นิยมปรัชญาภควัทคีตาปรัชญาและศาสนาปรัชญาสางขยะปรัชญาเสรีนิยมพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเถรวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตพุทธปรัชญาเถรวาทภูตกสิณโภคทรัพย์มนุษย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปรัชญาเสรีนิยมใหม่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์สังสารวัฏไสยศาสตร์ คุณค่า และความเสื่อมในสังคมไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์อภิญญาอวตาร ศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนามหายานอานาปานสติกรรมฐาน

Interest

ปรัชญาและศาสนา, พระพุทธศาสนา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก