Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  bargeBarge characteristicsChao Phraya River transportationenvironmentInland waterwayInland waterway transportationmarine transportation accidentPharsak River transportationSafetyship navigationtowboatกกลังกาก๊าซเรือนกระจกการขนส่งทางลำน้ำการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งในแม่น้ำป่าสักการเดินเรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกาะล้านโกงกางขยะมูลฝอย งานเทศกาลความปลอดภัยท่องเที่ยวท่าเทียบเรือเกาะล้านน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์พัทยาแพลงก์ตอนพืชรูปแบบการต่อเรือเรือลางจูงเรือลำเลียงลำน้ำสารประกอบอินทรีย์สิ่งแวดล้อมทางน้ำหญ้าแฝกหินพัมมิสอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ

  Interest

  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • พื้นที่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • พื้นที่บริเวณสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   • ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)