Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Civil and Environmental Engineering ), Utah State University , U.S.A.
  • M.S. (Civil and Environmental Engineering ), Northeastern University , U.S.A.
  • วศ.บ.( วิศวกรรมโยธา ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง , ไทย

  Expertise Cloud

  60-70AC 60-70bi-level programCapacity flexibilitycapacity reliabilityDensityfatigue lifeIndirect tensile fatigue testIndirect tensile strengthlimestoneLinear ProgramingLogisticslogistics systemModelNetwork capacityNetwork performanceOptimization modelOrganic food supply chainPMAreserve capacitySpeedSupply Chain ManagementSystem flexibilityTensile strength ratioTraffic equilibriumTraffic FlowTraffic safetytravelers’ demand uncertaintyTraveling Salesman ProblemTruck routeValue Chainกล้วยไม้สกุลหวายการกระจายสินค้าการขนส่งการจัดการความรู้การจัดการโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่การจัดรถขนส่งการชลประทานการติดตามงานวิจัยการบินและโลจิสติกส์การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจราจรการวางแผนการผลิตการวางแผนการอพยพ ภัยพิบัติ พื้นที่เสี่ยงภัยการวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ําชลประทานการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยการส่งออกเกษตรแม่นยำสูงเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คลองส่งน้ำความจุสำรองความยืดหยุ่นความจุโครงข่ายทางหลวงโครงสร้างทางจีโอกริดโซ่คุณค่าโซ่อุปทานโซ่อุปทาน อาหารอินทรีย์โซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ travelling salesman problem (TSP)ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ประชาคมอาเซียนปัญหาการเดินทางของพนักงานขายไฟไนอิลิเมนต์มะม่วงระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ระบบโลจิสติกส์ระยะเวลาการบ่มรีเวอร์สโลจิสติกส์ มวลรวมหยาบรีไซเคิล คุณสมบัติวัสดุก่อสร้างโลจิสติกด้านการขนส่งโลจิสติกส์วิศวกรรมระบบขนส่งสินค้าเกษตรห่วงโซ่อาหารฮาลาลอุณหภูมิแอสฟัลต์คอนกรีต

  Interest

  วิศวกรรมระบบขนส่ง, โลจิสติกด้านการขนส่ง

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Alternate capacity reliability measures for transportation networksChen A., Chen A., Kasikitwiwat P., Yang C.2013Journal of Advanced Transportation
  47(1),pp. 79-104
  53
  2Value chain and logistics process for selling organic products online, case study in Thailand "from farm to firm" projectKasikitwiwat P., Thepjunthra K., Prajuabwan N., Navaraj A.2017Transport and Society - Proceeding of the 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, HKSTS 2017
  ,pp. 661-668
  0
  3Analysis of Highway Network Performance on Truck Route Development for Eastern ThailandKasikitwiwat P., Jansuwan S., Subprasom K.2022Science and Technology Asia
  27(1),pp. 46-56
  0
  4Modeling capacity flexibility of transportation networksChen A., Kasikitwiwat P.2011Transportation Research Part A: Policy and Practice
  45(2),pp. 105-117
  69
  5Solving the Overlapping Problem in Route Choice with Paired Combinatorial Logit ModelChen A., Kasikitwiwat P., Ji Z.2003Transportation Research Record
  (1857),pp. 65-73
  28
  6Comparative Study of Tensile Strength Ratio of Asphalt Concrete Mixed with AC 60-70 and Polymer Modified AsphaltKasikitwiwat P., Thongchart S., Prayongphan S., Jantarachot K.2021Engineering Journal
  25(10),pp. 51-60
  0
  7Capacity flexibility analysis of the highway network for the eastern ThailandRakkrap W., Kasikitwiwat P.2017Transport and Society - Proceeding of the 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, HKSTS 2017
  ,pp. 507-514
  1
  8Comparative study of fatigue of asphalt concrete mixed with ac 60-70 and polymer modified asphalt binderKasikitwiwat P., Jantarachot K.2021Science and Technology Asia
  26(3),pp. 39-49
  1