Person Image

  Education

  • ค.บ. (ฟิสิกส์), สถาบันราชภัฏเชียงราย, ไทย, 2540
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  a physics methods courseAlternative ConceptionsConceptions of Teaching and Learning PhysicsConceptsFeedbackForce and Motion Formative Assessmentjournal writingLearnersLearning methods courseMethods opinionpedagogical content knowledgeportfoliopreservice physics teacherPreservice Physics Teacherspreservice science teacherStudent Teachingteaching practiceกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกการติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนการพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์การอบรมครูวิทยาศาสตร์ความคิดเห็นคุณธรรมนำความรู้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองดาราศาสตร์และอวกาศธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิสิตครูสาขาการสอนวิทยาศาสตร์สมุดบันทึกความดี

  Interest

  การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์, การพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์, การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)