Expertise Cloud

biohydrogenDrug residuesDrug residues antimicrobialsDrug withdrawal timesDuring and after storageFood cookingFood preparingHPLCMeat of food animals and aquatPharmacokineticsphototrophic bacteriaRed TilapiaSulfadimethoxine-trimethoprimก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพการตกค้างการตกค้างของยาการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยาในสัตว์บกและสัตว์น้ำคุณภาพน้ำแคดเมียมโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนสูงชุมชน (Communities)ตะกั่วน้ำนมดิบเนื้อสัตว์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงปลาทับทิมพาราเบน(Paraben)เภสัชจลนศาสตร์มาตรฐานน้ำเมลามีนยาซัลฟาไดเมทท็อกซิน-ไตรเมทโธพริมยาสัตว์กลุ่มต้านจุลชีพระยะปลอดยาระหว่างเก็บอาหารระหว่างเตรียมอาหารระหว่างปรุงอาหารโลหะหนักสัตว์น้ำสารกำจัดศัตรูพืชสิ่งแวดล้อม(Environment)หนูนาย่างแหล่งน้ำ(Water Resource)ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมตอาหารสัตว์

Interest

การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์, การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยาในสัตว์บกและสัตว์น้ำ

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)