Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ActinomyceteantifungalantimicrobialAntimicrobial activityantioxidantantioxidant activitycanker diseasechemical constituentsDPPHDurianEndophytic actinomycetesessential oilherbsisolationlipid peroxidationmangrovemangrove soilsMICMMP2 & MMP9mongrove forestmulti-drug resistant bacteriaOrthosiphon stamineusPhyllanthus emblicaProliferationprostate cancerprotease producing bacteriaproteolytic activitysericulturesilk wormsilkwormspicesStreptomyces omiyaensisThai herbthin layer chromatograpytime-killtotal flavonoid contentTotal phenolic contenttrolox equivalent antioxidant capacity (TEAC)urinary tract infectionXanthomonas campestris pv. CitriZanthoxylum limenella AlstonZanthoxylum limonellaZanthoxylum limonella Alston.Zingiber montanumกระวานการควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตของเซลล์การประเมิน การวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัยการประเมินความต้องการจำเป็นการปลูกฝังการศึกษาในศตวรรษที่ 21การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์ข้าวหลามครูปฐมวัยความปลอดภัยด้านอาหารความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 (the Change in the 21st Century Education)คุณธรรมคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ (desirable teacher characteristics)เครื่องแสดงเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นและแสดงอาหารจริยธรรมเชื้อโรคพืชเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากดินตะกอนป่าชายเลนทุเรียนเทพธาโรนักศึกษำสำขำปฐมวัย (early childhood student)น้ำมันหอมระเหยแนวทาง คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ (guideline for developing desirable teacher characteristics)แบคทีเรียป่าชายเลนผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ (professional education standard)ยีนต้านอนุมูลอิสระระดับบัณฑิตศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพว่านหางจระเข้ บาดแผล การสมานแผลส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสมรรถนะที่พึงประสงค์สารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสารสกัดสารสกัดกัญชาสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ประกอบทางเคมีอัลคาไลน์โปรตีเอสอาจารย์อาหารเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทจากทะเล

  Interest

  การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)