Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ActinomyceteantifungalAntimicrobialantimicrobial activityantioxidantAntioxidant activitycanker diseasechemical constituentsDPPHDurianedible mushroomEndophytic actinomycetesessential oilherbsisolationKaempferia parviflora- thin layer chromatography (TLC)- cell survival- p53- SIRT1lipid peroxidationmangroveproliferationprostate cancerprotease producing bacteriaproteolytic activitySchizophyllum communesericulturesilk wormsilkwormspicesStreptomyces omiyaensisThai herbthin layer chromatograpytime-killtotal flavonoid contentTotal phenolic contenttrolox equivalent antioxidant capacity (TEAC)urinary tract infectionXanthomonas campestris pv. CitriZanthoxylum limenella AlstonZanthoxylum limonellaZanthoxylum limonella Alston.Zingiber montanumกระวานการเกษตรการควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตของเซลล์การประเมิน การวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัยการประเมินความต้องการจำเป็นการปลูกฝังการศึกษาในศตวรรษที่ 21การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์ข้าวหลามครูปฐมวัยความปลอดภัยด้านอาหารความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 (the Change in the 21st Century Education)คุณธรรมคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ (desirable teacher characteristics)เครื่องแสดงเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นและแสดงอาหารจริยธรรมเชื้อโรคพืชเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากดินตะกอนป่าชายเลนทรัพยากรจุลินทรีย์ทุเรียนเทพธาโรนักศึกษำสำขำปฐมวัย (early childhood student)น้ำมันหอมระเหยแนวทาง คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ (guideline for developing desirable teacher characteristics)แบคทีเรียป่าชายเลนผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ (professional education standard)ยีนต้านอนุมูลอิสระระดับบัณฑิตศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพว่านหางจระเข้ บาดแผล การสมานแผลส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสมรรถนะที่พึงประสงค์สารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสารสกัดสารสกัดกัญชาสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำเหมืองข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ประกอบทางเคมีอัลคาไลน์โปรตีเอสอาจารย์อาหารอุตสาหกรรมเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทจากทะเล

  Interest

  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chemical constituents and biological activities of Zanthoxylum limonella (Rutaceae): A reviewSupabphol R., Tangjitjareonkun J.2014Tropical Journal of Pharmaceutical Research
  13(12),pp. 2119-2130
  19
  2Chemical constituents of the stems of Zanthoxylum limonella AlstonTangjitjaroenkun J., Chantarasriwong O., Chavasiri W.2012Phytochemistry Letters
  5(3),pp. 443-445
  11
  3Bactericidal effects and time-kill studies of the essential oil from the fruits of Zanthoxylum limonella on multi-drug resistant bacteriaTangjitjaroenkun J., Chavasiri W., Thunyaharn S., Yompakdee C.2012Journal of Essential Oil Research
  24(4),pp. 363-370
  10
  4Evaluation of antioxidant, antibacterial, and gas chromatography-mass spectrometry analysis of ethyl acetate extract of streptomyces omiyaensis SCH2Tangjitjaroenkun J.2018Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research
  11(7),pp. 271-276
  8
  5In vitro antimicrobial and cytotoxic activities of mangrove actinomycetes from Eastern ThailandTangjitjaroenkun J., Tangchitcharoenkhul R., Yahayo W., Supabphol R.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(2),pp. 322-337
  2
  6Protease producing bacteria isolated from mangrove forest sediments in Eastern Thailand: Screening, identification and optimizationFoophow T., Tangjitjaroenkun J.2015Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
  17(4),pp. 907-916
  0
  7Selective cytotoxicity of Kaempferia parviflora extracts in human cell linesTangjitjaroenkun J., Yahayo W., Supabphol S., Supabphol R.2020Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  21,pp. 73-79
  0
  8Chemical compositions of essential oils of Amomum verum and Cinnamomum parthenoxylon and their in vitro biological propertiesTangjitjaroenkun J., Tangchitcharoenkhul R., Yahayo W., Supabphol S., Sappapan R., Supabphol R.2020Journal of HerbMed Pharmacology
  9(3),pp. 223-231
  0
  9Antioxidant properties of the extract from culture filtrate of schizophyllum communeTangjitjaroenkun J., Tangchitcharoenkhul R.2020Research Journal of Pharmacy and Technology
  13(7),pp. 3365-3371
  0