Person Image

  Education

  • Doctorat en Sciences du langage, Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, 2553

  Expertise Cloud

  กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยมการดัดแปลงการตีความการแปลงสารการเลียนแบบการสวรรคตข่าวความขาวความจริงความเป็นไทยความเป็นอื่นความรู้ความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศสความหมายนัยประหวัดเจ้าชายน้อยด้านมืดของชีวิตนวนิยายเชิงปรัชญานิทานพระบรมวงศานุวงศ์ไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพหุโฆษะพุทธศาสนา วรรณกรรมแปลกวิสัยภาพยนตร์มนต์รักอ่าวทองคำมายาคติมายาคติ ยอพระเกียรติรวมเรื่องสั้นร่องรอยเล็ก ๆรื้อสร้างรูปสัญญะลูกสาวแห่งขุนทะเลว าทกรรมวาทกรรมวาทกรรมโฆษณาวาทกรรมวิเคราะห์โวหารภาพพจน์สัญญะสัญวิทยาในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์สัมพันธบทสัมพันธสารสามัญทัศน์อัตลักษณ์อำนาจ

  Interest

  สัญวิทยาในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์, วาทกรรมวิเคราะห์, ความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาศิลปศาสตร์
  • พ.ค. 2560 - พ.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาศิลปศาสตร์
  • มิ.ย. 2559 - ต.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 0 คนแรก

  Person Relation