Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  Expertise Cloud

  acetosolv pulpinggreen pulpingKenafMorphological fiberPAPERpinePinus caribaeaPinus merkusiirice strawRoselleRoselle pulpingRoyal Project Foundation (ไผ่หยกSai-NamphaungSME industrySolid gainStarch granule structureSteam explosion การระเบิดด้วยไอน้ำSTEAMINGsugarcane bagassesulfate processsulfidityTCF bleachingThai Hom Mali riceThe 3-years-old bamboo culmThian-Ob flavoringThyrsostachys siamensisTotal chlorine Free BleachingWall materialWATER VAPOURwood preservationWOOD PRODUCTS กรรมวิธีการผลิตกระดาษกระบวนการผลิตกัมอะราบิกกาบมะพร้าวการใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมกระดาษการดูดความชื้นการตอบสนองของพืชการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทำแห้งแบบพ่นฝอยการปฏิบัติโดยใช้ด่างการป้องกันรักษาเนื้อไม้การผลิตเยื่อการผลิตเยื่ออินทรีย์การเพิ่มอุณหภูมิการฟอกปราศจากคลอรีน และสมบัติของเยื่อฟอกขาวการฟอกเยื่อแบบปราศจากคลอรีนการอบไอน้ำข้าวข้าวหอมไทยความผันแปรของความยาวเส้นใยระหว่างลำไผ่ ความสูง แนวรัศมี และในแนวรัศมีความยาวเส้นใยความยาวเส้นใย และความผันแปรคุณภาพเยื่อกระดาษคุณสมบัติทางเคมีต้นแก่นตะวันถ่านและนำส้มควันไม้ทะลายปาล์มนำมันเทคโนโลยีเยื้อและกระดาษเนื้อไม้สน (pine wood )เนื้อไม้สบู่ดำ (physic nut wooเนื้อไม้สบู่ดำ (physic nut wood), กรรมวิเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์เบต้า-ไซโคลเดกซ์ทรินเปลือกไม้ผลไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่หมาจู๋พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105พืชมอลโตเดกซ์ทรินมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เส้นใย พลังงานทดแทนมูลนิธิโครงการหลวง)ไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบไม้และเยื่อยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสฤดูปลูกล่ยจู๋ลำไผ่บนที่สูงลำไผ่หมาจู๋อายุ 3 ปีลำไม้ไผ่หกลำไม้ไผ่อายุ 3 ปีวัสดุห่อหุ้มศักยภาพของการใช้ประโยชน์สตาร์ชดัดแปรสนคาริเบียสนสองใบสนสามใบสนโอโอคาร์ปาส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้งสัณฐานเส้นใย และประเมินในศักยภาพเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตเยื่อกระดาษสารออสโมซิสหลังการเก็บเกี่ยวองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบทั้งสองอนุภาคเม็ดแป้งอุณหภูมิเอทิลีนไอน้ำ

  Interest

  เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ, ไม้และเยื่อ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Steam explosion pre-treatment on alkali-oxygen pulping of bambooAnapanurak W., Laemsak N., Veenin T., Atiwannapat P., Boonpradit R.2007Engineering, Pulping and Environmental Conference 2007, TAPPI
   3,pp. 1932-1960
   0