Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  AFLPagarwoodagarwood rasinAnthocyaninAquilaria crassnaBananaBiomassBorassus flabelliferbutterfly lizardCarbohydrate binding moduleCell wallcell wall biosynthesisCGHChromosomal mappingchromosomal rearrangementchromosome mapC-moscolour pigmentconserved linkage homologyCrocodile SequenceCryptosporiopsis eucalyptidivergenceDNA markerDNA MarkersEucalyptEucalyptusexpansinFISHgenetic diversitygenomeglycosyltransferaseHalotolerant geneHeat stabilityhemicelluloseHippeastrumHippeastrum reticulatumInterstitial telomeric siteKaryotypeLeiolepidinaematernal inheritanceMicrochromosomemtDNA genomeMusaMutagenicitymutationNatural colorantndh geneorchid breedingorchidspH stabilityphylogenyPlant Breeding Plant cell wallsplant growth and developmentPlant Tissue CulturepromoterRAG1RAPDresinRibosomal RNA geneRNA editingRNA genesSalinitySCARsecondary growthsecondary metabolitesSerpentesSex chromosomeSex DeterminationSquamataSRAPsubtractive hybridizationTandem fusionTelomereTelomeric sequenceTilapia FishTissue culturetransposontropinone reductasexylisyltransferasexyloglucanกฤษณา เครื่องหมายดีเอ็นเอ Suppression subtractive hybridizationกล้วยไม้หวาย วิถีชีวสังเคราะห์รงควัตถุการกำหนดเพศการเจริญเติบโตการถ่ายยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อความเค็มคาริโอไทป์เครื่องหมายดีเอ็นเอโครโมโซมเพศจระเข้, จีโนมไมโทคอนเดรีย, โครโคดิเลีย,ชุดตรวจสอบปลานิลยีนทนเค็มยูคาลิปตัสรางทองรางนากสารสีธรรมชาติสีผสมอาหาร

  Interest

  Plant Tissue Culture, Plant Breeding

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Genetic relationship of three butterfly lizard species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana, Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) inferred from nuclear gene sequence analysesSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Nishida C., Matsuda Y., Matsuda Y., Apisitwanich S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(3),pp. 424-435
   11
   2Sequence-tagged site of defense-related genes for resistant/susceptible eucalypt selection to Cryptosporiopsis eucalyptiSingchada Y., Suputtitada S., Suwanarit P., Apisitwanich S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 748-754
   1
   3New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: Distinguishing C. siamensis from C. porosus in ThailandSrikulnath K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2012Molecular Biology Reports
   39(4),pp. 4709-4717
   17
   4Breeding barriers in the interspecific cross of Oryza sativa L. and Oryza minuta Presl.Suputtitada S., Adachi T., Pongtongkam P., Peyachoknagul S., Apisitwanich S., Thongpradistha J.2000Breeding Science
   50(1),pp. 29-35
   9
   5Karyological characterization of the butterfly lizard (leiolepis reevesii rubritaeniata, agamidae, squamata) by molecular cytogenetic approachSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y., Matsuda Y., Nishida C., Nishida C.2009Cytogenetic and Genome Research
   125(3),pp. 213-223
   52
   6Effects of sequence and expression of eight anthocyanin biosynthesis genes on floral coloration in four dendrobium hybridsKriangphan N., Vuttipongchaikij S., Kittiwongwattana C., Suttangkakul A., Pinmanee P., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Suwimon R., Suputtitada S., Chanvivattana Y., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2015Horticulture Journal
   84(1),pp. 83-92
   12
   7Evaluations of the mutagenicity of a pigment extract from bulb culture of Hippeastrum reticulatumNitteranon V., Kittiwongwattana C., Vuttipongchaikij S., Sakulkoo J., Srijakkoat M., Chokratin P., Harinasut P., Suputtitada S., Apisitwanich S.2014Food and Chemical Toxicology
   69,pp. 237-243
   4
   8Karyotypic evolution in squamate reptiles: Comparative gene mapping revealed highly conserved linkage homology between the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped rat snake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)Srikulnath K., Srikulnath K., Nishida C., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y.2009Chromosome Research
   17(8),pp. 975-986
   56
   9Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)Srikulnath K., Srikulnath K., Uno Y., Matsubara K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Nishida C., Matsuda Y.2011Genetics and Molecular Biology
   34(4),pp. 582-586
   20
   10Abnormal embryo development and efficient embryo rescue in interspecific hybrids, Oryza sativa x O. minuta and O. sativa x O. officinalisRodrangboon P., Pongtongkam P., Suputtitada S., Adachi T.2002Breeding Science
   52(2),pp. 123-129
   9