แนวโน้มผลงานของMichael

Journal

บทความของMichael เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของMichael เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของMichael เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Journal 2
2023 exNatthapong Ontong, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDuriya Staporn, inนายMichael Jenke, อาจารย์, "Effects of Tree Functional Traits on Soil Respiration in Tropical Forest Plantations", Forests, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-15
2023 exPramena Chantarat, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIttipong Wannalangka, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายMichael Jenke, อาจารย์, "Aboveground Biomass Productivity and Nutrient Use Dynamics of Clumping Tropical Bamboos in Northern Thailand", Forests, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-15

Conference

การนำเสนอบทความของMichael เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Conference 1
2023 inนายMichael Jenke, อาจารย์, inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, "Resilient Blue Carbon: Adaptive Strategies for Securing the Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystems", International Conference on Biodiversity 2023 (IBD 2023), 12 - 13 ธันวาคม 2023, เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=670020]