แนวโน้มผลงานของธนศักดิ์

Journal

บทความของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บทความแต่ละ Quartile ของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บทความแต่ละ TCI Group ของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์, อาจารย์, exวิราพร จันทศิลป์, "Factor Analysis of Development Identity for Graduates in the Faculty of Forestry, Kasetsart University", Higher Education Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2023, หน้า 143-152
2023 inดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์, อาจารย์, exWiraporn Chanthasin, "INFLUENCE OF PASSION FOR LEARNING DRIVE ON MENTAL HEALTH OF KASETSART UNIVERSITY STUDENTS IN SITUATION OF COVID 19 PANDEMIC", Social Science Asia, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 63-73
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์, อาจารย์, exนางสาววิราพร จันทศิลป์, "อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 304-317

Conference

การนำเสนอบทความของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Publish Year National Conference 1
2023 inดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์, อาจารย์, exวิราพร จันทศิลป์, "ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโควิด 19", การประชุมระดับชาติครั้งที่ 8 "ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19", 19 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=660050]