แนวโน้มผลงานของจิราภรณ์

Journal

บทความของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with Chemometrics", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 337-1-18
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Improvement of pineapple leaf fiber quality by pectinase produced from newly isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1", Fibers and Polymers , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 1
2024 exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "น้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังต่อการเจริญและผลผลิตอ้อย", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 37-50

Conference

การนำเสนอบทความของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 11
2023 inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Growth, polysaccharide and triterpenoid production of antler-type Lingzhi mycelium in fruit peel supplement", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, exดร.อำนาจ อ่อนสอาด, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Bioactive phenolic compounds and antidiabetic effects from the agro-industrial waste of mango seed kernel", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exจุรีพร เกือบพิมาย, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Production of cellulases by Aspergillus sp. SF34 under solid state fermentation using lignocellulosic materials as substrate", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of polyhydroxybutyrate (PHB) application on yield, growth, and soil microbes in maize fields", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB 2022), 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Optimization of enzymatic hydrolysis condition of edible bird’s nest using plant enzymes to obtain maximum antioxidant activity", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 (ABB 2022), 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exจุรีพร เกือบพิมาย, exภัคพล เทพจันทร์, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Cellulolytic enzyme production via solid-state fermentation and application for lignocellulosic biomass", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exรัชชา ศรีตะวัน , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Improvement and quality evaluation of pineapple wine by adding dragon fruit juice", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกนกวรรณ เรืองสีพันธ์, exรัชชา ศรีตะวัน , exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "The development of Look Pang to create Salak Flavored Khao Mak", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายภัคพล เทพจันทร์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, exนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, "Improvement of biodegradable plastic—Polyhydroxybutyrate (PHB) production by a newly isolated strain of Bacillus sp. KAPIBS10-2", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Wine Fermentation Process Monitoring by NIR Analysis Method", 20th International Conference on NIR spectroscopy, 18 - 21 ตุลาคม 2021, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of enzyme type on peptide size and antioxidant activity of partially purified albumin extract from Khao Dawk Mali 105", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=640047]