แนวโน้มผลงานของบวร

Journal

บทความของบวร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ Quartile ของบวร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ TCI Group ของบวร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.บวร ตันรัตนพงศ์, อาจารย์, exBaiding Hu, exChristopher Gan, "The impacts of value chain upgrading on the export of processed food", Food Policy, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.บวร ตันรัตนพงศ์, อาจารย์, inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจฉรา ปทุมนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรและอาหารไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 107-123

Conference

การนำเสนอบทความของบวร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจฉรา ปทุมนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวร ตันรัตนพงศ์, อาจารย์, "Thailand's sugar industry's global value chain competitiveness and upgrading strategy", THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CANE AND SUGAR 2023, 6 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2022 exศันสนีย์ เหล่าขวัญสถิตย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.บวร ตันรัตนพงศ์, อาจารย์, "การจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้เทคนิคการทำคลัสเตอร์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเคมีเกษตร", The 3rd National and International Conference 2022 "Proactive Management of Cooperative and Social Enterprises Reacting to the Challenges of New Social Dynamics", 21 - 22 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630115]