แนวโน้มผลงานของปัทมา

Journal

บทความของปัทมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 6
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exYuttana Banchong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Propagation of Acacia Hybrid From Axillary Buds", Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 04, เมษายน 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28
2020 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Reproductive organ development of tropical seagrass, Enhalus acoroides", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 387-396
2019 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of plant growth regulators on in vitro seed germination and seedling development of Enhalus acoroides, a tropical seagrass", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 600-607
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass Enhalus acoroides after germination", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-23
2017 inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Reproductive organ characteristics and phenology of a seagrass Thalassia hemprichii (Ehrenberg) ascherson in the Andaman Sea, Thailand", Taiwania, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า 168-174

Conference

การนำเสนอบทความของปัทมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2021 exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inนายทศพล อุมะมานิต, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Effect of salinity stress on phenolic compounds and antioxidant activityin Grammatophyllum speciosum", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, exนายอานนท์ รกไพร, inดร.ปัทมา ทองกอก, exนายพงษ์พิชัย กลัดวัง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Coppicing ability of Acacia species in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exวีรศิลป์ สอนจรูญ, exเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผุสดี สุขพิบูลย์, exเทพา ผุดผ่อง, exปวีณา บาดาล, exเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซียลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของหญ้าชะเงา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "วัฏจักรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของอวัยวะสืบพันธุ์ของหญ้าชะเงา (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630107]