Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ครุศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของภัทรา

  Journal

  บทความของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2021 exนางสาววนิดา แจ้งสวัสดิ์มงคล , inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "THE CREATED LEARNING ACTIVITIES FOR EMPLOYEES TO ENHANCE QUALITY OF WORK OF SMALL BUSINESSES IN THAILAND", International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 2540-2558
  Publish Year National Journal 11
  2024 inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inนางสาววลัยนาสภ์ มีพันธุ์, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับผู้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้หลักคิดแอนดราโกจี", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024
  2023 exนางสาววรรณวีร์ ภีมพศเตโชดม, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 719-733
  2023 inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1672-1690
  2023 exผศ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, exคัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์, "“ถุงสนุกคิด” นวัตกรรมการนำความรู้ไปหาผู้เรียน เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 109-123
  2023 exอิทธิวดี อึ้งรัศมี, inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างเจตคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 597-612
  2023 exธิติ ธาราสุข, inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบด้วยแนวคิดเมตาคอกนิชันเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบสำหรับนักลงทุนหุ้นในประเทศไทย", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 49-65
  2022 exสุพัตรา เทียกนา, inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การพัฒนาแนวทาางการส่งเสริมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนวิทยาลัยทองสุขโดยใใช้ทฤษฎีแอนดราโกจี", วารสารการวัดผลการศึกษา, ปีที่ 39, ฉบับที่ 106, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 238-249
  2021 exนายนภันต์ธนัชย์ ใจปินตา, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 134-145
  2021 exสรรชัย หนองตรุด, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, exธนาวัฒน์ วยาจุต, exจิรศักดิ์ อุดหนุน, exอรอุษา หนองตรุด, "ตัวแบบการจัดการเชิงระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเชิงพื้นที่", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 147-159
  2020 inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, exธนาวัฒน์ วยาจุต, "รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยกระบวนการผลิตสื่อในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 84-93
  2019 exจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, exสรรชัย หนองตรุด, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, exกมลทิพย์ นิ้มคธาวุธ, "การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน", วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-57
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630078]