แนวโน้มผลงานของนริศรา

Journal

บทความของนริศรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.นริศรา ภาควิธี, อาจารย์, exดร. สุธนา นาคฉาย, "How the Role of Secondary Data Affects the Business Research?", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-14
2017 exจักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์, inดร.นริศรา ภาควิธี, อาจารย์, "Influence of Moderating Effect Consumer Type and Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2): Case Study Thai Mobile Service Providers", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 43-55
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630043]