แนวโน้มผลงานของเปมิกา

Journal

บทความของเปมิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

Publish Year International Journal 5
2022 exSittiwong, J., exHiruntrakool, K., exRasrichai, A., exOpasmongkolchai, O., inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, exNilwanna, K., inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exProbst, M., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Insights into glyphosate adsorption on Lewis acidic zeolites from theoretical modelling", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 341, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2021 exJarinya Sittiwong, exAnittha Prasertsab, exSininat Boonmark, exWatinee Nunthakitgoson, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Theoretical insights into furfural reduction to furfuryl alcohol via thecatalytic hydrogen transfer reaction catalyzed by cations exchangedzirconium-containing zeolites", Molecular Catalysis, ปีที่ 504, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 111471
2021 exNattida Yamsang, exJarinya Sittiwong, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Sawangphruk, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "First-Principle study of lithium polysulfide adsorption on heteroatom doped graphitic carbon nitride for Lithium-Sulfur batteries", Applied Surface Science, ปีที่ 565, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 150378-1-8
2021 exPattraporn Srirattanasakunsuk, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.วรางคณา จิตตชุ่ม, อาจารย์, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption of dihydroxybenzenes inside the UiO-66-SO3H, UiO-66 and defect-UiO-66 Metal Organic Framework: An ONIOM study", The Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 752-765
2020 exVeerachart Paluka, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Density functional study of the effect of cation exchanged Sn-Beta zeolite for the diels-alder reaction between furan and methyl acrylate", Chemical Physics Letters, ปีที่ 745, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 137743-1-5

Conference

การนำเสนอบทความของเปมิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

Publish Year International Conference 1
2022 exThanatcha Panma, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์, inนายวุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical and experimental studies on the structure of 7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin and its NMR spectra", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630016]